Yleiset myyntiehdot

1. Soveltaminen

Näitä yleisiä myyntiehtoja ("Yleiset ehdot") sovelletaan kaikkiin Pa-Hu Oy:n ("Toimittaja") tarjouksiin, ostotilauksiin, sopimuksiin ja tuotteiden ("Tuotteet") ja palveluiden myyntiin kyseisten Tuotteiden ja palveluiden ostajalle ("Ostaja"), ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Näissä Yleisissä ehdoissa Toimittajaan ja Ostajaan viitataan yhdessä "Osapuolina" ja kumpaankin erikseen "Osapuolena".

2. Tarjoukset ja tilausvahvistukset

Ostaja hyväksyy nämä Yleiset Ehdot tehdessään Tuotteiden tai palveluiden ostotilauksen tai hyväksyessään Toimittajan tarjouksen.

Ostajan tekemä ostotilaus tulee Toimittajaa sitovaksi vasta, kun Toimittaja on sen kirjallisesti vahvistanut.

3. Toimitus

Tuotteiden toimitukseen soveltuva toimitusehto, määränpää ja toimitusaika sovitaan vahvistetussa ostotilauksessa. Ellei toisin ole sovittu, Tuotteet toimitetaan toimitusehdolla Ex Works (Incoterms 2020)   Toimittajan tuotantopaikalla. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle samanaikaisesti sovitussa toimitusehdossa määritellyn vaaranvastuun siirtymisen kanssa. Ostotilauksessa mainitut tai muuten Osapuolten välillä sovitut toimitusajat ovat arvioita.

4. Hinnat ja hinnanmuutokset

Osapuolet sopivat erikseen Tuotteista maksettavista hinnoista. Ellei toisin ole sovittu, Tuotteet hinnoitellaan Toimittajan viimeisimmän hinnaston mukaisesti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita veroja.

Mikäli tarjouksen hyväksymisen tai Tuotteiden ostotilauksen vahvistamisen jälkeen kokonaiskustannukset nousevat, esimerkiksi tuotanto-, logistiikka- tai raaka-ainekustannukset, Toimittajalla on oikeus vaatia toimitettavien Tuotteiden hinnan uudelleen neuvottelemista. Jos sopimukseen ei päästä, Toimittaja voi peruuttaa toimittamatta jääneen osan Tuotteista veloituksetta.

5. Laskutus ja maksuehdot

Tuotteet laskutetaan aikaisintaan niiden lähetyspäivänä, ellei toisin sovita. Maksun eräpäivä on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei toisin sovita. Mikäli laskun määrää ei ole maksettu kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, maksamatta olevalle määrälle on maksettava viivästyskorkoa. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, vuotuinen viivästyskorko on 10,5 %. Ostajan tulee huolehtia siitä, että Toimittajalla on aina Ostajan kulloinkin voimassa olevat laskutustiedot ja, mikäli laskutustiedot muuttuvat, toimittaa päivitetyt tiedot Toimittajalle viipymättä.

6. Takuu

Toimittaja vakuuttaa, että Tuotteet ovat toimitushetkellä sovittujen kirjallisten spesifikaatioiden mukaiset tavanomaisia toleransseja noudattaen. Takuuaika on kuusi (6) kuukautta Tuotteiden toimituspäivästä. Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja korvaa  kaikki  muut nimenomaiset tai implisiittiset kirjalliset tai suulliset takuut, mukaan lukien rajoituksetta kaikki takuut Tuotteiden piilevistä virheistä, myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Edellä mainitun takuun rikkomisesta Toimittajan vastuulla on Toimittajan valinnan mukaan (i) viallisten Tuotteiden korvaaminen; (ii) viallisten Tuotteiden ostohinnan alentaminen tai hyvittäminen; tai (iii) viallisten Tuotteiden korjaaminen, jos mahdollista. Ostajan on ilmoitettava Toimittajalle kirjallisesti kaikista viallisista Tuotteista seitsemän (7) työpäivän kuluessa niiden havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa toimituksesta. Ostajan on pidettävä kaikki vialliset Tuotteet Toimittajan tarkastettavana. Jos Ostaja laiminlyö jonkin yllä mainituista velvollisuuksistaan vialliseen Tuotteeseen liittyen, Toimittajan vastuu tällaisesta viallisesta Tuotteesta raukeaa.

Toimittaja ei vastaa Tuotteesta, jota Ostaja on muuttanut, laiminlyönyt, varastoinut väärin, vahingoittanut tai käyttänyt tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti sen käytettävyyteen tai toimintaan.

Jotta edellä mainittu takuu olisi voimassa, Ostajan on noudatettava seuraavia ohjeita Tuotteiden asianmukaisesta varastoinnista:

  1. Aaltopahvin säilytykseen ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus on noin 40–50 % ja lämpötila ± 0 °C – +30 °C.  Jos aaltopahvia varastoidaan lämmittämättömillä alueilla, se on siirrettävä pakkauspaikkaan pari päivää ennen käyttöä;
  2. Suojaa aaltopahvi kosteudelta, pölyltä ja lialta;
  3. Pinoa aaltopahviniput vaakasuoraan (ei pystyyn);
  4. Älä pinoa aaltopahvia suoraan lattialle. Käytä lavaa tai kuormalavoja; ja
  5. Suojaa iskuilta ja törmäyksiltä. Käytä kulmasuojia.

7. Vastuunrajoitus

Toimittajan kokonaisvastuu Tuotteiden tai palveluiden myynnistä ja ostosta Ostajalle aiheutuvista vahingoista on enintään vahingon aiheuttavan Toimittajan toimituksen nettolaskutettu määrä.

Toimittaja ei vastaa tuottamuksen, sopimusrikkomuksen tai muun vastuuperusteen seurauksena Ostajalle mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, joita Ostajalle aiheutuu Tuotteiden tai palveluiden myynnin ja oston yhteydessä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voiton, tulojen, liiketoimintamahdollisuuksien, tuotannon tai liikearvon menetyksestä taikka tuotannon pysäyttämisestä.

8. Luottamuksellisuus

Ostaja sitoutuu olemaan ilmaisematta Tuotteiden tai palvelujen myynnin ja oston yhteydessä saamansa luottamuksellista tietoa kolmansille, kuten Osapuolten sopimaa hintaa, sekä olemaan käyttämättä mainittua luottamuksellista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Tuotteiden tai palveluiden myynnin ja oston toteuttamiseen, paitsi lainsäädännön vaatimissa tilanteissa tai Toimittajan etukäteen antamalla kirjallisella hyväksynnällä.

9. Immateriaalioikeudet

Tuotteiden tai palveluiden toimittaminen näiden Yleisten ehtojen mukaisesti ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa oikeutta tai lisenssiä Toimittajan immateriaalioikeuksiin, kuten patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, malleihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, toiminimiin, tietotaitoon tai muihin teollis- tai immateriaalioikeuksiin. Kumpikin Osapuoli säilyttää omistusoikeuden ja muut oikeudet kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka kyseinen Osapuoli omistaa tai käyttää Tuotteiden tai palveluiden myynti- ja ostohetkellä.  

Kaikki immateriaalioikeudet (esim. piirustukset, suunnitelmat ja suunnitelmat), jotka Toimittaja luo Tuotteiden tai palveluiden toimittamisen yhteydessä, kuuluvat Toimittajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

10. Alihankkijat

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita näiden Yleisten ehtojen mukaisten Tuotteiden tai palveluiden myyntiin ja ostoon liittyvien velvoitteidensa täyttämiseen ilman Ostajan etukäteen antamaa suostumusta. Toimittaja on vastuussa alihankkijoidensa suorituksesta kuin omastaan.

11. Ylivoimainen este

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä, jotka johtuvat olosuhteista, joihin se ei voi kohtuudella vaikuttaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tulipalo, tulva tai muu luonnonkatastrofi, sota (riippumatta siitä, onko se julistettu vai ei), kauppasaarto, mellakka,   lakko,  työsulku  tai muu  työriita,  pandemia,  raaka-ainepula, energiatoimitusten häiriöt tai Osapuolen alihankkijoiden  toimintahäiriöt  ("Ylivoimainen este"). Ylivoimaiseen esteeseen vetoava Osapuoli on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan Ylivoimaisesta esteestä ja sen odotetusta kestosta toiselle Osapuolelle sekä pyrkimään kohtuullisin keinoin lieventämään Ylivoimaisen esteen haitallisia vaikutuksia, selvittämään Ylivoimaisen esteen vaikutukset ja jatkamaan velvoitteidensa täyttämistä.

12. Sovellettava laki

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita ja sääntöjä.  YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta.

13. Riitojen ratkaisu

Kaikki Tuotteiden tai palveluiden myynnistä ja ostosta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Todisteita voidaan kuitenkin esittää ja todistajia voidaan kuulla sekä suomeksi että englanniksi.